RSC Adv., 2018, 8,40813-40822DOI: 10.1039/C8RA08410F, Paper Open Access &nbsp This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Junye Cheng, Jie Liang, Liubing Dong, Jixing Chai, Ning Zhao, Sana Ullah, Hao Wang, Deqing Zhang, Sumair Imtiaz, Guangcun Shan, Guangping ZhengA 2D-metal–organic

Published in: "RSC Advances".